English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Medijska politika i zakoni ukupno 73 lanaka 
 
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Umjesto bloga
07.03.2016: Radenko Udovicic
Zahtjev hrvatskih stranaka za hrvatskim kanalom javnog servisa je sutinski samo jedna varijanta ostvarivanja treeg entiteta. No, za razliku od ovog zahtjeva koji je politiki, odnosno parlamentarno, potpuno neostvariv, u sluaju javnog servisa postoje realne osnove bilo ostvarenja svoje elje, ili unitenja, barem ovakvog sistema kakav je sada. Rekonstrukcija po hrvatskim eljama se ne moe napraviti bez saglasnosti Bonjaka i Srba u Domu naroda. Ali se isto tako ne moe nastaviti fnansiranje bez saglasnosti Hrvata.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Produen ivot javnih servisa za est mjeseci
05.02.2016: Media Plan Institut
Vijee ministara BiH je donijelo odluku da sadanji nain naplate RTV takse putem telekomoperatera se produi do 30. juna. Na taj nain je prihvaena izmjena Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH nakon brojnih apela javnog RTV servisa. Ova odluka sa zakonskom snagom bi trebala da omogui prelazni period od pet mjeseci za iznalaenje stabilnog naina finansiranja javnih servisa. Meutim, jasno je da e otpoeti intenzivni pregovori, ne samo oko problematike ubiranja RTV takse, ve cjelokupne konstrukcije javnog RTV sistema.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
ta mediji u BiH mogu nauiti od nedavnih JMBG protesta?
16.07.2013: Zoran Udovicic
Medijska zajednica, ukoliko nije toliko mnogo uzurpirana od politikih centara moi, trebalo bi da otvori profesionalne i institucionalne razgovore o tome kako unaprijediti rad i razvoj regulacionih i samoregulacionih tijela, kako kodeksima dati novi duh i pravila saglasna novom vremenu. Svaka ast inostranim ekspertima, ali sad se moemo osloniti i na domae. Zaboravimo na prepisivako prevodilaku aktivnost i evropsku steevinu, bogatimo se sopstvenim iskustvom i potrebama.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Analiza Nacrta zakona o slobodi pristupa informacijama BiH
23.05.2013: Mehmed Halilovic
Zakon o slobodi pristupa informacijama usvojen je u novambru 2000. godine. Do sada je mijenjan tri puta, tako da e predloeni Nacrt, kada bude usvojen, poredstavljati etvrtu izmjenu. Mehmed Halilovi, dugogodinji novinar i specijalista za medijsku regulativu, analizira predloene izmjene i zakljuuje da predstavljaju korak unazad zato to se uvode ogranienja u pristupu informacijama koje se odnose na zatitu privatnosti i drugih legitimnih privatnih interesa i, to je najvanije, ograniava ispitivanje javnog interesa.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Javni RTV sustav treba korijenite reforme
25.02.2013: Igor Soldo
Postojei sustav javnog emitiranja, nain njegova financiranja i suradnje njegovih lanica, stupanj prihvaenosti od strane obveznika plaanja RTV pristojbe, neispunjavanje dodijeljene uloge, navodi na jedan zakljuak. Potrebna je cjelovita reforma. Sustav je potrebno promijeniti i poboljati, a programske sheme moraju potpuno odraavati potrebe svih graana. Kad bi stvari u BiH bile idealne, bilo bi najbolje preuzeti njemaki model javnog emitiranja, jasno uz odreene prilagodbe stanju i okruju u BiH. To bi, ukratko, znailo decentraliziranje javnog emitiranja, uz jaku krovnu televiziju na razini BiH.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Uspostava hrvatskog kanala u okviru javnog RTV sustava
21.02.2013: Milan utalo
Autor u tekstu razmatra aktualnu politiku i medijsku situaciju u BiH i iznosi gledita zbog ega je kanal na hrvatskom jeziku ili hrvatski kanal, to je i u informativnom i politikom kontekstu korektniji naziv, vaan za stabiliziranje politikog i informativnog okruenja u Bosni i Hercegovini. Tekst je prvi u nizu razmatranja koja e biti objavljena narednih dana i koji e tretirati ulogu javnog servisa i pravo na informiranje na vlastitom jeziku.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Medijsko obrazovanje za Rome u BiH
19.12.2005: Mirela amo
Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta 'Medijsko obrazovanje za Rome u BiH'
Parlamentarna skupština BiH je 6. maja, 2003. godine usvojila Zakon o zaštiti prava pripradnika nacionalnih manjina. U skladu sa ovim zakonskim aktom, BiH između ostalih štiti položaj i ravnopravnost: Albanaca, Crnogoraca, Èeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih. Peti član zakona se odnosi na pravo pripadnika nacionalnih manjina na informiranje, što znači da imaju pravo na osnivanje printanih i elektronskih medija na maternjem jeziku, te da su javni emiteri dužni predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i najmanje jednom nedjeljno informativnu emisiju na jeziku nacionalnih manjina. Media plan institut je odlučio sprovesti istraživanje na području cijele BiH, kako bi provjerio koliko se ovaj zakon poznaje i poštuje u bh. medijima, ali i općenito da utvrdi odnos medija prema nacionalnim manjinama, a posebno romske populacije. Aktivnosti vladinih i nevladinih udruženja i organizacija na polju zaštite ljudskih prava su sve intenzivnije, pa nas je interesovalo koliko i sami mediji služe kao dobar ili loš primjer promocije zaštite ljudskih prava pripadnika romske nacionalnosti.

(Tekst je dostupan samo na bos./hrv./srp. jeziku)
Medijska politika i zakoni -> Makedonija
Kleveta i uvreda u Makedoniji
07.04.2005: Mile Bošnjakovski
Novinari žele da budu izuzeti od odgovornosti za krivična djela, čime bi bili zaštićeni od mogućih zloupotreba i pritisaka u svom radu. Njihov argument je da će mehanizmi samokritike biti ojačani ukoliko se to desi. Vlada, međutim, odbacuje ovaj argument, smatrajući da kleveta i uvreda nisu isključivo pitanja novinarske prakse.
Medijska politika i zakoni -> Hrvatska
Medijska kleveta i hrvatsko zakonodavstvo
01.04.2005: Geza Stanti
Hrvatski propisi koji reguliraju odgovornost nakladnika i autora u sporovima radi povrede ugleda i časti nisu samo nekoherentni, već ih se - osobito kaznene norme - nikako ne može smatrati sukladnima standardima suvremenog medijskog prava. To, dakako, nisu puki akademski problemi, već okolnosti koje na praktičnoj razini ograničavaju pluralizam i kontrolnu funkciju medija u Hrvatskoj.
Medijska politika i zakoni -> Bosna i Hercegovina
Kako se u Bosni i Hercegovini primjenjuje novi Zakon o zaštiti od klevete
23.03.2005: Mehmed Halilovic
Prije nepune tri godine u Bosni i Hercegovini je kleveta i oficijelno dekriminalizirana. Znači, zakonski je izmještena iz krivičnog zakonodavstva i prebačena u domen građanskog prava, a eventualna suđenja iz krivičnog - u parnični postupak. Ova promjena nije beznačajna. Šta više, novi je zakon znatno liberalniji i moderniji. Ali, ipak je iznevjerio početna, mora se priznati, naivna nadanja novinara da će tužbi za klevetu biti manje.
 
Stranica od 8
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa